نقش سازمان همکاری شانگهای در شکل گیری و توسعه همکاری منطقه ایی(با تاکید بر الحاق ایران)،
68 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مراد پیرزاده شهنانی