كارآمدي نظام انتخابي با تا كيد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي
50 بازدید
مقطع: فوق دکتری
نقش: راهنما
دانشگاه: دولتی شیراز
نام استاد/نام دانشجو : عمشتاق زرگوش-شهریور1381