بررسي تطبيقي انديشه هاي امام خميني (‌ره) وميرزاي ناييني(ره) در رابطه با ولا يت فقيه
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دولتی شیراز
نام استاد/نام دانشجو : احمد رفعت مقام-مرداد1381