روشهاي تعليق و خاتمه جنگ: بررسي تطبيقي در حقوق بين الملل و حقوق اسلام
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد شیراز
نام استاد/نام دانشجو : محمد مراد گودرزی-1380