آلبوم من ◂ تالیف برتر دانشگاهی در سال 93
انتخاب به عنوان صاحب کتاب برتر در بیست و سومین جشنواره ملی کتاب سال دانشگاهی در سال 93