آلبوم من ◂ پژوهشگر برگزیده دانشگاه شیراز 1393
- پژوهشگر برگزیده دانشگاه شیراز در سال 1393