آلبوم من ◂ پژوهشگربرگزیده دانشگاه شیراز سال92
مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شیراز سال 92