آلبوم من ◂ -دانشجوی نمونه دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای نمونه دانشگاه تهران و دانشگاههای سراسری در سال 1374 و 1375