آلبوم من ◂ -عضویت در کرسیهای نظریه پردازی
-جلسه اعضای پیوسته کرسی نظریه پردازی علوم سیاسی و روابط بین الملل،1390