آلبوم من ◂ -پژوهشگر برگزیده استان فارس
- کسب رتبه یکی از پژوهشگران برتر استان فارس،آذر1391