آلبوم من ◂ -پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز 1391
کسب رتبه یکی از 8 پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز ،آذر1391