آلبوم من ◂ -جلسه نقد موسسه میراث مکتوب
نشست علمی در مباحث متن پژوهی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ،تهران،تیر1384