آلبوم من ◂ -رتبه برتر پژوهشهای قرانی
کسب رتبه برتر پژوهشی در 25دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم (مرداد 1387 مشهد مقدس،تالار رضوی)