آلبوم من ◂ -حضور در شبکه 4 سیما
- حضور در برنامه زنده « عصر اندیشه» شبکه چهار ،1391