«نقد وارزیابی تحلیل گفتمانی لاکلا وکاربرد آن درسیاست »
82 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی سیاست، دانشگاه تهران،ش4،زمستان9
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/28
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار جهت مطالعات سیاسی ،در بین روش های تحلیل گفتمانی استفاده از روش ارنستو لاکلا و شنتال موفه را مناسبتر ارزیابی نموده و این رویکرد پسامدرنیستی را - با نیم نگاهی به پژوهش های ایرانی و اسلامی- نقد و تبیین کرده و معتقد است تحلیل مزبور، به صورت مشروط دارای ظرفیت نسبی برای تبیین گفتمان های انقلاب اسلامی است؛ و با توجه به نقدهای وارده بر این روش فرامدرنیستی و سکولار، باید از این سطح تحلیل، بهگزینی لازم را نمود و البته چنین امری نیازمند نواندیشی و بهره گیری آزادانه از این نظریه و باز تولید آن با حفظ سازواره نظری ، در پژوهش های سیاسی اسلامی و بومی است. واژگان کلیدی: تحلیل گفتمانی، سیاست، لاکلا و موفه، مفصل بندی، دال، قدرت ، اسلام، ایران