« بررسی آراء امام خمینی(ره) در باب نظارت»
44 بازدید
محل نشر: ،پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول ، شماره اول ،ص 103-129.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/06/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره) نظارت همگانی به طور کامل با فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی ،نظارت همگانی و فریضه مزبور را به عنوان مسئولیت همگانی عموم مردم به شمار می آوردند و به شدت بر آن تاکید می ورزیدند از دلایل عنایت ویژه امام راحل به موضوع نظارت همگانی می توان به ارتباط کامل موضوع نظارت با فریضه بنیادین امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد .دلیل مهم دیگر، اهمیتی بود که ایشان برای نقش و مشارکت مردم در کلیه امور و از جمله مشارکت در اداره کشور و لزوم مساهمت و نظارت ملت بر این امر مهم قائل بودند و حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی شمردندو خواهان نظارت مردم بر خویش و کلیه کارگزان نظام بودندو از همان ابتدای انقلاب ، بر ضرورت ایجاد سازمان مستقل و فرادولتی امر به معروف و نهی از منکردر ساسر کشور پای می فشردند