«نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشة علوی »
48 بازدید
محل نشر: ،دو فصلنامه پژوهشنامه علوی،شماره سوم ،بهار و تابستان 13۹۰،ص ۱-۲۱.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیۀ نظام‌های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیرۀ نبوی دراین‌باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی‌های آن در نظام سیاسی و اندیشۀ علوی پژوهش ‌شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر‌‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل‌ها و بازرسی‌های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره‌گیری می‌شده است. کلید‌واژه‌ها: قرآن، اندیشۀ علوی، نظارت درونی، نظارت بیرونی، امر‌‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، نظام اسلامی.