تعاملات دو سويه اسلامي كردن دانشگاه ها و تقويت علو م انساني.
44 بازدید
محل نشر: همايش ملي علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/12/22
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی