« نقد وارزیابی گفتمان عدالت در دولت نهم »
46 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمي تخصصی، معرفت سیاسی ،شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۸۸.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی