كارآمدي در نظام جمهوري اسلامي ايران
42 بازدید
محل نشر: فصلنامه راهبرد؛ نشريه مركز تحقيقات استراتژيك ، شماره29.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/9/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی