صدا و سيما، ثبات سياسي، وحدت و امنيت ملي
43 بازدید
محل نشر: مجمو عه مقالات همايش رسانه ها و ثبات سياسي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/6/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی