امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرانی و روایی
45 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی قران و حدیث دانشگاه امام صادق ، سال اول،شماره دوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/6/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی