عدالت و خودکامگی در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی
25 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1380 - شماره 54
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با بررسی دیدگاه‏های خواجه نظام الملک طوسی پیرامون مفهوم عدالت، :در پی دستیابی به موضع وی در قبال خودکامگی است و در پی جواب به این پرسش است که آیا اساسا عدالت در نزد وی دارای اهمیت ذاتی است یا واجد نقش فرعی و ابزاری در راستای حفظ و توجیه قدرت سیاسی حکام جائر زمانه است؟و آیا می‏توان وی را واقع‏گرا و عملگرایی دانست که در تهی شدن حکومت عملی از عدالت و بی‏معنایی آن به نفع تقویت و استحکام استبداد و خودکامگی نقش اساسی داشته و بدین ترتیب به سمت سلطنت مطلقه میل کرده است؟پاسخ مستند نوشتار، مثبت است.با این وجود نباید از برخی ضبغه‏های انتقادی قوی و غیر منفعلانه خواجه در قبال حکومتهای مطلقه زمان هم غافل شد، رویکردی که در سیاستنامه نویسی‏های متأخر از وی دیگر دیده نمی‏شود. واژگان کلیدی: عدالت، خودکامگی، سیاستنامه‏نویسی، آرمانگرایی، واقع‏گرایی، حکمت عملی