مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بهرام
نام خانوادگی:اخوان کاظمی
پست الکترونیک:kazemi@shirazu.ac.ir
نخصص ها:علوم سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی ، امامت و مهدویت

زندگی نامه