سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدير مركز نشر دانشگاهي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع) 
عضو هئيت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبليغات اسلامي 
مدير گروه انديشه هاي سياسي معاونت پژوهشي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
اداره كل پژوهش معاونت سياسي صدا وسيما 
عضو شوراي پژوهشي و مدير گروه نشر  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه إسلامي 
عضو شوراي پژوهشي گروه سياسي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شيراز 
عضو هيات علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شيراز 
معاون دانشجويي وفرهنگي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
انجمن علمي مطالعات انقلاب اسلامي 
عضو واز اعضاي موسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
انجمن بين المللي ايران شناسي 
عضو  
1384/07/01 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز توسعه اخلاق علمي و حرفه اي دانشگاه شيراز 
عضو شوراي برنامه ريزي 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
وزارت آموزش عالي 
عضو كميته علوم سياسي و روابط بين الملل دفتر گسترش و برنامه ر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
استانداری تهران 
مشاور پژوهشي استانداران تهران ( مرحوم سيد جليل سيد زاده و.) 
 
 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
استانداری تهران 
مدير مركز مطالعات  
 
 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره  
عضو حلقه علمي كرسي علوم سياسي و روابط بین الملل كشور  
 
 
مشاوره پژوهشی 
همکاری 
انجمن علمي علوم سياسي ايران 
عضو 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
پژوهشكده مطالعات راهبردي  
مدير گروه سياسي و عضو شوراي پژوهشي  
 
 
پژوهشی 
همکاری 
14 فصلنامه علمی و مطالعات سیاسی واسلامی  
عضو هيات تحريرية  
 
 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه دولتی و آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
آزاديهاي عمومي  
تدریس 
دانشگاه دولتی و آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
حقوق عمومي در اسلام  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
نظريه هاي مختلف درروابط بين ال 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
سازمانهاي بين المللي  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
سازمانهاي منطقه اي  
تدریس 
دانشگاه دولتی و آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
مباني حقوق عمومي  
تدریس 
دانشگاه دولتی و آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
نظامهاي انتخاباتي  
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
نظامهاي سياسي تطبيقي  
تدریس 
دانشگاه آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
جنبشهاي اسلامي قرن بيستم  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
روش پژوهش 
تدریس 
دانشگاه شیراز-دانشگاه آزاد تهران 
مدرس 
 
 
مباني علم سياست  
تدریس 
دانشگاه شیراز-دانشگاه آزاد تهران 
مدرس 
 
 
جنبشهاي اسلامي معاصر  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
تاريخ تحول دولت در اسلام  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
نظام سياسي و دولت در اسلام  
تدریس 
دانشگاه شیراز-دانشگاه آزاد تهران 
مدرس 
 
 
ماهيت و شناخت امپرياليسم  
تدریس 
دانشگاه پیام نور دامغان- دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
مباني جامعه شناسي  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
حقوق سازمانهاي بين المللي 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
مبانی انديشه هاي سياسي اسلام  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
كار تحقيقي (1)و (2) 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
حقوق سازمانهاي بين المللي 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
اندیشه های سیاسی اسلام و ایران 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
اسلام و ایران  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
ديپلماسي ورفتار سياسي در اسلام 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي قرن ۲۰ 
تدریس 
دانشگاه پیام نور دامغان 
مدرس 
 
 
تاريخ جامعه شناسي  
تدریس 
دانشگاه آزاد شیراز 
مدرس 
 
 
درس سمينار  
تدریس 
استانداری تهران 
مدرس 
 
 
روانشناسي اجتماعي  
تدریس 
استانداری تهران 
مدرس 
 
 
جامعه شناسي روستايي  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي غرب (۱) 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي غرب (۲)  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
نظریه های جدید در علم سیاست 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
نظریه های جدید در علم سیاست 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
فقه سیاسی 
تدریس 
استانداری تهران 
مدرس 
 
 
جامعه شناسي روستايي  
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
نظام سياسي و دولت در اسلام