سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه شیراز 
هیات علمی 
1378/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علوم سیاسی